x Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.6 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.

Waarom onderzoek?

De aarde warmt op, doordat er teveel broeikasgassen (zoals CO2) door mensen in de atmosfeer worden gebracht. Om deze klimaatverandering tegen te gaan, moeten (alle!) drie stappen uit de Trias Energetica worden toegepast:

  1. Beperk de energievraag;
  2. Gebruik duurzame energie;
  3. Indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficient en schoon mogelijk.

CO2-opslag kan een rol spelen bij de derde stap. Om deze technologie te kunnen toepassen is veel onderzoek nodig. CATO voert dergelijk onderzoek uit.

CO2-opslag en het klimaat

Wereldwijd zijn er grote zorgen over het effect van broeikasgassen - waaronder CO2 - en hun effect op ons klimaat. Het bewijs voor de invloed van deze broeikasgassen op het klimaat neemt toe. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de wereldwijde uitstoot van CO2 aanzienlijk moet worden teruggebracht (zie: IPCC AR4). De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat Europa in 2020 20% minder CO2 moet uitstoten. Bovendien wil de EU dan 20% van haar energie opwekken met duurzame energie. Dit is vastgelegd in het klimaat- en energiepakket van de Europese Unie. Dit pakket is wettelijk bindend voor alle lidstaten. Onderdeel van dit klimaatpakket is ook dat ondergrondse opslag van CO2 wordt gestimuleerd (zie: dossier Klimaatverandering op Rijksoverheid.nl).

De afgelopen jaren is, o.a. door het werk van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), duidelijk geworden dat de eerste twee stappen uit de Trias Energetica (energiebesparing en meer gebruik maken van duurzame energiebronnen) niet op tijd voldoende effect zullen hebben. Daarmee komt CO2-afvang en -opslag (of CCS: Carbon Capture and Storage) in beeld als overgangsmaatregel naar een duurzame energievoorziening.

Onderzoek in Nederland

CATO is het nationale onderzoeksprogramma waarin de mogelijkheden van CO2-Afvang, Transport en -Opslag  in Nederland worden onderzocht. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven. Zij zijn de probleemeigenaren van CO2-uitstoot in Nederland: de overheid is verantwoordelijk voor een goed klimaatbeleid en het bedrijfsleven voor duurzame en betaalbare energievoorziening, en bijvoorbeeld ook duurzame en betaalbare staal- en cementproductie

 

In het dossier CO2-opslag op Rijksoverheid.nl wordt het nut van onderzoek door de overheid als volgt omschreven:

"Het kabinet ziet de opslag van CO2 als een nuttige techniek bij het tegengaan van klimaatverandering terwijl Nederland omschakelt naar andere vormen van energie. Ontwikkeling van de opslagtechniek levert ook banen en inkomsten op."

Doel CATO-onderzoek

Het CATO-onderzoeksprogramma heeft meerdere doelen:

  1. ontwikkeling van een nieuwe, goedkopere generatie CO2-afvangtechnologie die CO2-afvang en -opslag minder duur moet maken. Het energiegebruik van de huidige CO2-afvangtechnologie is nog best hoog en dit maakt het een relatief dure maatregel. 
  2. uiterlijk in 2015 twee of meer demonstratiesites te hebben gerealiseerd waar de complete integratie van CO2-afvang, -transport en -opslag zal worden gedemonstreerd. Demonstratieprojecten zijn een voorwaarde om CO2-afvang en -opslag in de praktijk te kunnen toepassen. De ambitie is om implementatie van CO2-afvang en -opslag mogelijk te maken vanaf 2020.

Wat wordt onderzocht?

Binnen CATO onderzoeken verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten samen met het bedrijfsleven en milieuorganisaties alle vraagstukken die gerelateerd zijn aan CO2-afvang en -opslag, zoals:

  • - de technische toepasbaarheid van CO2-afvang en -opslag
  • - de economische haalbaarheid en veiligheid van CO2-afvang en -opslag
  • - besluitvormingsprocedures en communicatie rondom CO2-afvang en -opslag.

Met dit onderzoek hopen ze het volgende te bereiken:

1. Verhogen van de efficiëntie van CO2-afvang m.n. door kostenverlaging van energiegebruik
2. Ontwerpen van technische infrastructuur t.b.v. transport van afgevangen CO2

3. Zekerstellen van veilige CO2-opslag en goede monitoring

4. Ontwikkelen van regelgeving die veilige toepassing van CO2-afvang, - transport en -opslag waarborgt

5. Verbeteren van besluitvormingsprocedures en communicatie met belanghebbenden en omwonenden